null Kaikki piti mennä oikein, miksi kävi näin? 13.11.2018

Artikkeli – Hanke

Kaikki piti mennä oikein, miksi kävi näin? 13.11.2018

22.11.2018

Kaikki piti olla oikein, miksi kävi näin? – palautekeskustelutilaisuus 

Tallenteet julkaistaan myöhemmin. 

Viranomaiset tarkastelevat tilan tilannetta hakemuksen kautta, joten mm. tukihakemuksen ja tehtyjen viljelytoimenpiteiden pitää vastata toisiaan. Aina ne eivät kohtaa, miksi kävi näin? Mitä pitäisi tehdä? Miksi investointini ei edennytkään? Investointien hallinnollinen eteneminen, mitä pitää ottaa huomioon?

Aika: ti 13.11 Kuopiossa, Hotelli IsoValkeinen klo 9.30-15, aamukahvit tarjosi Säästöpankki Optia

Tavoite: Käydään palautekeskustelu kesän toimista tukihakuun ja tehtyihin toimiin liittyen. Mitä pitää parantaa ja mihin kiinnittää jatkossa huomiota. Investointien eteneminen ja mitä niissä pitää ottaa huomioon. 

Kenelle: Viljelijät, Eu-avustajat, asiantuntijat, viranomaiset

Ohjelma ja esitykset: Video kokonaisuudessaan (alempana esittäjittäin)

Videot soittolistana

Ohjelma Kaikki piti olla oikein, miksi kävi näin 13.11.2018 lopullinen

Peltotuet; Kipukohdat, ennakkokysymykset

Maaseutuviranomainen YT-alue: Yleisimmät esille tulleet virheet/havainneet tukihakemuksessa ja hallinnollisessa käsittelyssä, viljelijän vastuu

Video Juha Nykänen

Maataloushallinto painotti puheenvuorossaan hakemuksen tekemistä ajoissa.Viime tunneille hakemuksen jättäminen on aina riski. Tee myös lohkomuutokset ajallaan. Lisätietoja -kohta selventää usein, mitä hakija on ajatellut hakemusta täyttäessään. Käytä sitä kohtaa hyväksesi.

Usein unohdettuja asioita ovat mm. tukioikeuksien hallinnan siirrot, yhteisomistuksen muutokset, eläinrekisteri-ilmoitukset sekä myös syysilmoituksen jättäminen. Tärkein asia on kysyä maatalousviranomaiselta, jos et ymmärrä jotain asiaa, esim. tukiehtoa tai päätöstä.

Juha Nykänen Yhteistoiminta-alueet 13.11.18 Kaikki piti olla oikein...

Pohjois-Savon Ely-keskus: Yleisimmät esille tulleet virheet pellolla tekemisessä, Yleisimmät esille tulleet virheet erityistukisopimuksissa, Luomun ongelmat ja ratkaisut, yleiskuva asiasta (luomutarkastus - luomuvalvonta)

Video Pauli Lehtonen

Video Minna Mustonen

Valvonnassa haateellisempia ovat tilanteet, joissa hakija ei ole täysin tietoinen mitä hakemuksessa on haettu. Tilanteet, joissa on tietoisesti optimoitu tuet, johtaa usein ongelmiin, jos pellolla ei ole tehty vaadittavia toimenpiteitä. Toisaalta tukihakemuksen tekijä ei mahdollisesti ole tietoinen mikä on oikea tilanne pelloilla, onko pellot enää viljelykelpoisia? Hakemusten tekijöiden olisi hyvä tarkistaa pellot käymällä paikanpäällä aika ajoin. Raiviot tulisi ilmoittaa pelloksi/tukihakemukseen vasta kun ne ovat viljelykelpoisia.

Vuokrasopimukset suositellaan tehtävän kirjallisena, vaikka suullinenkin on pätevä, väärinymmärrysten ja unohdusten vuoksi.

Erityisympäristösopimukset ja luonnonlaitumet ovat haastellisia karjan laiduntamattomuuden vuoksi. Pellot eivät saa olla liian puustoisia ja puiden tulee olla sijoittua hajalleen (pellolle, 50 runkoa/ha).

Asiakirjavalvonnassa lannoitteet tulee täsmätä vähintään 20 % sisään.

Luomuvalvonnan näkökulmasta suurin osa tiloista toimii esimerkillisesti. Luomuvalvonnassa ongelmallisempia ovat tilat, joilla joko elämet tai pelto ovat luomussa, ei molemmat. Tahattomiakin virheitä tulee mm. peitatun siemenen käytöstä, kirjanpidon laiminlyönneistä sekä luomusuunnitelman ajantasaisuudesta. Asiakirjat tulee muistaa mm. lannan luovuttamisesta. Markkinointikieltojen määrä on lisääntynyt.

Uusi EU:n tasoinen luomuasetus tuo tiukennuksia mm. 70 % rehuomavaraisuus, tavanomaisen siemenen käyttö poistuu.

Pauli Lehtonen Ely valvonnan haasteet 13.11.2018

Minna Mustonen Ely Luomu 13112018 Kaikki piti olla oikein

 

Palautekeskustelu  Kommenttipuheenvuorot vuorovaikutuksessa yleisön kanssa ja asiantuntijoiden kanssa ProAgria Pohjois-Savo Marita Jääskeläinen ja  Marjaana Pitkänen yksityinen asiantuntija, Pauli Lehtonen Pohjois-Savon Ely, Juha Nykänen YT-alue, haastattelijana Jari Kauhanen MTK-Pohjois-Savo

Video paneelista

  • Miten päästään tilanteeseen, ettei virheitä ole?
  • Mitä asiantuntijan pitää tietää tilan pelloista? Miten viljelijä tai asiantuntija valmistautuu tukihakemuksen tekemiseen? Mikä on asiantuntijan rooli tiloilla? Missä onnistuttiin/missä parannettavaa?
  • Mitä lohkolle kannattaa ilmoittaa? Optimoinko?
  • Mistä rike on tullut, miksi se on tullut, syy siihen?

Luottamus asiakkaan ja neuvojan välillä on ensiarvoisen tärkeää, jotta saadaan selville mitä hän oikeasti aikoo pellolla tehdä. Tilanne tulee olla kiireetön ja molempien, niin avustajan kuin viljeljän, tulee keskittyä ko. asiaan. 

Lohkonimet täytyy olla sellaiset, jotta kaikki tietävät mistä lohkoista puhutaan. Muuta nimeä järjestelmään. Pitäisi saada myös yhdistää lohkoja. Lohkojen tunnukset tulee olla oikein vuokrasopimukissa. Tarkista ne järjestelmistä. Peltojen hallinta -asiat tulee olla kunnossa mm. osto ja myynti tilanteet.

Lohkoilla pitäisi käydä, jotta tiedettäisiin niiden kasvukunto ja millaisia ne oikeasti ovat, myös hakemuksen tekijän toimesta. Maaseutuhallinto näkee ainoastaan hakemusten ja Vipupalvelun kautta tilan tilanteen. Sähköisisten karttojen avulla voidaan myös päätellä mitä "pelloille kuuluu".

Nurmien ikäntyessä kannattaa pohtia millä niemlölä sen ilmoittaa tukihakemuksessa. Samalla kannattaa viljelysuunnittelun edetessä pohtia, tarvitseeko oikeasti kaikki lohkoja, vaan voisiko heikompikuntoiset laittaa vaikka luonnonhoitopelloksi. Näin vältyttäisiin myös mahdollisista sankitoista.

Peltojen monitorointi ei vielä tässä vaiheessa ole niin luotettava, että sen perusteella voisi tehdä johtopäätöksiä valvoinnassa.

Avustaja tai neuvoja ei näe tukipäätöksiä, ne tulisi saada vipu-palveluun. Kerro/näytä ne heille. Kunta ei voi päätää milloin tukipäätökset tulevat, sen määrittää Mavin ohjelmat. Maksatukset tulevat myös heti kun, maksulupa tulee Mavilta ja se on toiminut hyvin.

Vipu -palvelua tulisi käyttää ja neuvoa käyttämään myös tilojen joiden hakemuksen tekee joku muu kuin itse viljelijä.

"Keltainen kortti" ei ole ollut ratkaisu valvontojen keventämiseen, se pahimmillaan rankaisee tilaa entistä enemmän, jos tiloilla on rikkeitä seuraavana vuonna.

Viljelijöiden viljelyosaaminen on heikentynyt Eu-ajan aikana. Tulisi panostaa maan kasvukuntoon, työmenetelmiin ja viljelyyn kaiken kaikkiaan tukien optimoinnin sijaan.

Kehitysehdotuksena Vipu-palvelussa pitäisi olla hälytysjärjestelmä, jos päätös ei ole hakemuksen mukainen. Nautaeläinrekisteriin on tulossas hälyytysjärjestelmä. Kaikkien päätösten tulisi olla myös Vipu-palvelussa. Päätöksen virheen maksaa aina viljelijä, hallinnon tekemistä virheistä lasku pitäisi pystyä osoittamaan hallinnolle.

Todettiin pohjoissavolaisten viljelijöiden ottaneen sähköiset järjestelmät hyvin vastaan. Lisäksi todettiin kaikkien osapuolten yhteistyön sujuvan hyvin (viljelijät, viranomaiset, neuvojat) ja sillä on saatu Pohjois-Savon maataloustuotanto pidettyä hyvänä.

Mitä pitää tehdä, jotta investointi etenee

 

Viljelijäpuheenvuoro, Markus Rytkönen Kuikkalahden tila, Maaninka

Video Markus Rytkönen

Markus kertoi omasta laajennuksestaan. 30 lehmän karjasta ollaan tultu lähes 200 lehmän karjaan. Hän painotti, että häneltä kului rahaa 50 000 euroapelkkiin lupiin ja suunnitelmiin, ennen rakentamista. Vielä ei ole edes varmaa saako rakentaa. Lupa-asioissa Avin ympäristölupaprosessi vei eniten aikaa. Rakennusprojekti kesti 3 vuotta suunitteluineen (1. vuosi suunnittelua, 1 vuosi lupiin ja 1 vuosi rakentamiseen).

Lupaprosessia ajatellen häntä harmitaa, ettei hakemus ympäristölupaa heti isommalle eläinmäärälle, samalla olisi säästynyt aikaa ja rahaa jatkoinvestointia suunnitellen.

Mikä on hyvä hanke, onko vakuudet esteenä, Risto Savolainen Säästöpankki Optia

Video Risto Savolainen

Maatalousasakkaiden lainamäärä/tila on noussut vuosi vuodelta. Nykyään riskit ovat tilasta riippumattomia, poliittisia tai markkinoihin liittyviä. Navettainvestointirahoitusksen ehtona on rehujen riittävyys mm. kiinnittämällä vuokrasopimukset. Konseptinavetoiden rakentamista suositaan lainoituksessa. Vakuusarvoon vaikuttaa mm. tilan sijainti, kunto, tilusrakenne ja koko tilan sijainti.

Lainapäätökseen vaikuttaa myös yrittäjäominaisuudet. Yksityistalous on otetava huomioon riittävällä laajuudella. Osakeyhtiömuotoisen yrityksen hallituksessa voi olla pankin edustaja, jos heillä on vaikeuksia. Nykyään pankit ottavat isomman ja aktiivisemman roolin tilojen toiminnan ohjauksessa, varsinkin ongelmatilanteissa. Tila tulee pitää markkinakelpoisena jokaisessa tilanteessa.

Risto Savolainen Optia MTK 13.11.2018 Kaikki piti olla oikein ...

 

Pienemmät luvat, kaupunkien / kuntien ympäristölautakunnilta, Maarit Valta Ylä-Savon Sote /Pirkko Nevalainen, Kuopion kaupunki

Video Pirkko Nevalainen

Lupaprosessi on muuttumassa ja ilmoitusmenettelyn piiriin tulevat eläinmäärät nousemassa uudessa laissa.

Kukaan ei kiellä hakemasta ympäristölupaa isommalle eläinmäärälle kuin alun perin non aikoimus rakentaa. Suunnitelmaan laaditaan aikataulu laajentamisesta.

Päätöksessä kannattaa muistaa valitusajat/kuulemisajat, kuukausi ennen ja jälkeen. Rakennusta ei saa aloittaa ennen sitä. Ympäristölupa maksaa 4000 euroa.

Pirkko Nevalainen Kuopion kaupunki 13.11.18 Kaikki piti olla oikein ...

 

Ennakoiva menettely ympäristölupaa hakiessa, Vuokko Mähönen Pohjois-Savon ELY-Keskus

Video Vuokko Mähönen

Rakennusprojektissas on mahdollista pitää yhteisneuvottelu. Suurimmat ongelmat keskittyvät pohjavesialueille, jossa polttoainevarastot, lantalat, siilot ja mm. liikenne on selvitettävä. Naapurien valitukset melusta, hajusta yms. ovat yleisiä. Naapurien kanssa kannattaa käydä keskustelut ennen lupahakemusta. Käytä neuvojaa/asiantuntijaa lupahakemusten tekemiseen. Ristiriitaisuudet hakemuksessa ovat aina haitaksi. Uutena kohtana on tullut lannanlevityssuunnitelma.

Ota aina huomioon laajentaminen. Päätös on voimassa 5 vuotta valitusajan päättymisestä. Ely tekee myös valvontaa, joka on maksullista.

Vuokko Mähönen Ely Ennakoiva menettely -ympäristölupa eläinsuojalle

 

Yleisimmät puutteet Elyn investointitukia hakuvaiheessa, esimerkit tyypillisimmistä investoinneista ja maksatus ja tarkastus osana prosessia, Juha Ikäheimo, Pohjois-Savon Ely-keskus

Video Juha Ikäheimo

Ole ajoissa liikenteessä. Hyvät, liitteineen tulleet hakemukset saavat päätökset käsitellään ensimmäisenä. Älä tee hakemusta Hyrrään ennen kuin korkeintaan 2 kk ennen päätöstä, koska hakemus joudutaan peruuttamaan esim. ympäristöluvan myöhästymisen vuoksi.

Muista tarkistaa hakija eri yhtymä/oy muodoissa oikein. Lisää lainatarjoukset tai perustelut, miksi niitä ei ole. Neuvottelut pankin kanssa ovat tärkeitä, esim. valtionlainaa ei voi lisätä myöhemmin päätökseen. Tarkista, että olet hakenut oikealle eläinmäärälle hakemuksen (ei voi lisätä eläinpaikkoja). Liiketoimintasuunnitelman tekstiosa on tärkeä valintaa tehdessä. Muista kirjata myös tulevaisuuden investoinnit.

Juha Ikäheimo Ely Investointitukien haun ja maksatuksen onnistuminen 13112018

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä mukana olevien tahojen kanssa maaseuturahaston ja Pohjois-Savon Elyn rahoittaman Kohti tulevaa 2 tiedotushankkeen tuella.