Takaisin Tukien maksut ajoissa ja maksuille eräpäivä

Tiedote

Tukien maksut ajoissa ja maksuille eräpäivä

09.11.2023

Itä- ja Keski-Suomen MTK- liittojen lihavaliokunnan tiedote

Tukien maksut ajoissa ja maksuille eräpäivät

 

Maataloustukien maksut siirtyvät merkittävästi myöhemmäksi, kuin mitä aiemmin on ollut. Lokakuussa maksettuja tukia siirtyy yli 400 miljoonaa euroa joulukuulle. Marras- joulukuussa maksettuja tukia siir-tyy maksettavaksi seuraavan vuoden kevääseen ja kesään, kuten nautapalkkion 1. erä ja sikatilojen eläintenhyvinvointikorvaus.

Maatilojen rahoitustilannetta myöhemmät maksuajat heikentävät merkittävästi. Maataloustuilla mak-setaan tuotantoon kuuluvia välttämättömiä kustannuksia, kuten peltojen vuokrat, lainojen lyhennykset ja korot, koneurakointi laskut ja satokaudelle hankittuja tuotantopanoksia. Ilman tukia maatilojen kassa-varat eivät riitä maksujen hoitamiseen eräpäivinä. Maatilojen laskuja jääkin nyt enemmän rästiin ja maksuille haetaan useammin lisäaikaa. Kauppiaat ja urakoitsijat joutuvat odottamaan saataviaan kuu-kausia pidempään. Erityisen kestämättömäksi tilanne on muodostumassa aloilla, jossa tukien osuus on suuri, kuten naudanlihantuotannossa. Siirtyvät määrät ovat niin suuria, että niitä ei voi korvata millään muilla yritys- tai palkkatuloilla.

 

Itä- ja Keski-Suomen lihavaliokunta vaati Ruokavirastoa ja Maa- ja metsätalousministeriötä ratkaise-maan tukimaksujen tekniset ongelmat. niin, että nautapalkkiot saadaan maksuun joulukuussa. Sikatilo-jen eläintenhyvinvointikorvaus tulee maksaa mahdollisimman ajoissa vuoden 2024 alussa, eikä vasta ke-säkuussa. Tukimaksuille tulee antaa tarkat päivämäärät. Tarkat päivämäärät tarvitaan tilojen väliaikai-sen rahoituksen järjestämiseen ja maksamattomien laskujen maksuajoista sopimiseen.

 

Ruokaviraston ja Maa- ja metsätalousministeriön tulee aloittaa välittömästi toimet, että vuoden 2024 tukien maksujen eräpäivät aikaistuvat ja ne ilmoitetaan tarkasti tuen saajille. Tavoitteellinen maksuaika-taulu, jossa ilmoitetaan arvioitu maksukuukausi ei riitä maatiloille eikä maatalouden rahoittajille. Tarvi-taan tieto eräpäivistä, milloin maksut ovat maatilojen tileillä. Maa- ja metsätalousministerin ja viime kädessä koko hallituksen tulee varmistaa se, että maatalouden tukien maksut tapahtuvat sovitusti ja sillä aikataululla, että maatilojen häiriötön toiminta voi jatkua.

 

Tukimaksujen myöhempi maksuaika tarkoittaa maatiloille yli 5 miljoonan euron lisääntyneitä rahoitus-kuluja. Tämä on jotakin muuta mitä hallitusohjelma lupasi, ettei valtion toimesta aiheuta maataloudelle lisäkuluja. Pahimmillaan tukimaksujen siirtyminen on johtanut päätöksiin luopua kokonaan tuotannos-ta, koska rahoituksen järjestäminen ei ole ollut enää mahdollista.

 

Valiokunta vetoaa vielä pankkeihin, että tukimaksuista johtuviin maksuongelmiin löydetään kullekin tilal-le toimiva kohtuuhintainen ratkaisu. Pankkien korkokatteet ovat suuret, joten nyt olisi yhteiskuntavas-tuun paikka pankeillakin huolehtia maatilojen rahoituksen turvaamisesta ilman ylimääristä kuluja ja ko-ronkiskontaa.

 

Lisätietoja antavat:

Lihavaliokunnan puheenjohtaja, Lauri Jaatinen puh. 0400 648985

Jari Kauhanen lihavaliokunnan sihteeri, puh. 040 5056718