Takaisin Voimaa arkeen II -hankkeen asiakaskyselyn tulokset

Ajankohtaista

Voimaa arkeen II -hankkeen asiakaskyselyn tulokset

21.09.2020

Voimaa arkeen II -hankkeen tavoitteena oli edistää Pohjois-Savon alueen sidosryhmien verkostoitumista ja yhteistyötä. Palautekyselyn toteutti puhelinkyselynä 9.4.- 14.5.2020 aikavälillä Voimaa arkeen II -hankkeen projektisihteeri Noora Ratilainen yhdessä Sanna Losoi-Korolaisen avustuksella. Kysely tehtiin hankkeen vaikuttavuuden arvioinnin tueksi. Sen avulla saatiin asiakkaiden ääni kuuluviin ja kartoitettiin heidän tarpeitaan sekä kokemuksiaan hankkeesta.

Kyselyn avulla tuotettiin tietoa, kuinka Voimaa arkeen II -hanke on onnistunut tukemaan maatalousyrittäjien työssäjaksamista ja millaisia kehitystarpeita siihen on tulevaisuudessa. Kysely tehtiin kaikille huhtikuussa 2020 projektissa mukana olleille asiakkaille (N=222). Kaiken kaikkiaan puhelimitse tavoitettiin 205 henkilöä, joista puhelinhaastatteluun vastasi 161 henkilöä. Palautekyselyn aineiston analyysiin otettiin vain puhelinhaastatteluiden kautta saadut vastaukset, jolloin palautekyselyn vastausprosentti oli 73 %.

Palautekyselyssä saatujen vastausten perusteella hankkeen asiakkaat (42 %) olivat yleisimmin saaneet tietoa hankkeesta asiantuntijatahoilta, mikä kertoo sidosryhmien välisen yhteistyön onnistumisesta sekä tavoitteen saavuttamisesta. Sidosryhmien välisellä yhteistyöllä on ollut myös tärkeä merkitys ennaltaehkäisevässä työssä, jonka avulla pystyttiin puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa yrittäjien heikentyneeseen työkykyyn ja jaksamiseen.

Puhelinhaastatteluiden kautta saadut asiakaspalautteet osoittavat Voimaa arkeen II –hankeen onnistuneen tukemaan maatalousyrittäjien työssäjaksamista, joka oli yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista. Suurin osa vastaajista (79 %) olivat tyytyväisiä hankkeet kautta saatuun apuun. Asiakkaat olivat saaneet apua elämän- ja muutoksenhallintaan sekä tilakohtaisten ratkaisuiden löytymiseen, esimerkiksi henkisen hyvinvoinnin tukeminen ja keskusteluavun saaminen Melan ostopalvelusitoumuksilla on ollut tärkeässä roolissa. Vastaajista 77 % oli käyttänyt Melan ostopalvelusitoumusta.

Hankkeen tavoitteiden mukaisesti on myös onnistuttu madaltamaan yrittäjien kynnystä hakea apua omaan jaksamiseen, mikä näkyi palautekyselyyn vastanneiden asiakkaiden kokemuksina avun helppoudesta, saavutettavuudesta ja nopeudesta. Hanke on myös järjestänyt yhdessä sidosryhmien kanssa yrittäjille tilaisuuksia elämänhallinnan parantamiseen, josta hyvänä esimerkkinä Mielenterveyden ensiapu -kurssi. Tilaisuudet ovat lisänneet yrittäjien tietoisuutta omasta hyvinvoinnista ja auttaneet löytämään sopivia keinoja omasta henkisestä ja fyysisestä työkyvystä huolehtimiseen.

Tekstiin on otettu suoria lainauksia Noora Ratilaisen laatimasta laajemmasta raportista.