Voimaa arkeen II -hanke 1.11.2018 - 31.10.2020

Hankkeen asiakastyö on päättynyt. Toiminta siirtyy syyskuun alusta Melan hallinnoimaksi. Pohjois-Savoon on rekrytoitu uusi työntekijä Välitä Viljelijästä-projektiin. Hänen nimensä ja yhteystietonsa tulevat syyskuun aikana Melan nettisivuille osoitteeseen: https://www.mela.fi/maatalousyrittajat/valita-viljelijasta/yhteystiedot/ 

Tietoa hankkeesta
 

MTK – Pohjois-Savo sai myönteisen hankepäätöksen yrittäjien jaksamista edistävään Voimaa arkeen II -hankkeeseen Euroopan sosiaalirahastosta elokuussa 2018. Hankkeen budjetti on noin 200 000 euroa. Hanketta rahoittavat myös kaikki pohjoissavolaiset kunnat. Voimaa arkeen II- hanke jatkaa pari vuotta toimineen Voimaa arkeen -hankkeen työtä.

Hankkeen projektipäällinä toimii sosionomi (AMK) Niina Suorsa Iisalmesta. 

Projektipäällikkö on yhteydessä maatilayrittäjiin ja auttaa heitä jaksamiseen, työkykyyn ja talouteen liittyvissä vaikeuksissa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän hoitaa aiheeseen liittyvää tiedotusta.

Hankkeen tavoitteena on vastata maatalouden nopeaan rakennemuutokseen yrittäjien elämän – ja muutoksenhallintaa tukemalla. Osa viljelijöistä tarvitsee tukea oman elämänhallintaansa tilanteessa, jossa tuotantoa on laajennettu voimakkaasti ja työn ja perheen yhteensovittaminen on koetuksella. Hanke tukee näin maatalousyrittäjien työssäjaksamista, jotta pohjoissavolaisilla maatalousyrittäjillä säilyy kehittävä ote maataloustuotantoon.

Hankkeen tavoitteena on myös rakentaa polkua julkisten palvelujen ja yrittäjyyden välille ja kehittää palveluohjausta yrittäjyydestä luopuville työikäisille henkilöille. Hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjien tietoisuutta julkisista palveluista, erityisesti TE-palvelujen tarjonnasta, esimerkiksi uudelleenkoulutusmahdollisuuksista.

Hankkeessa pilotoidaan maatalousyrittäjille ja maaseudun yrittäjille suunnattua palveluohjausmallia muutostilanteissa muutosvalmiuskoulutuksen avulla. Muutostilanteissa olevat ihmiset tarvitsevat henkisten voimavarojen tukemista muutosprosessissa ja henkilökohtaista neuvontaa. Viljelijöiden jaksamista edistetään tilakohtaisella työllä ”etsivän” viljelijätyön perusteella. Työssä huomioidaan sekä yritys että ihmiset, ei vain jotakin pientä osaa toiminnasta. Yrittäjille järjestetään tilaisuuksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa elämänhallintateemalla ja sidosryhmille järjestetään koulutusta, jossa kehitetään uskallusta puheeksiottamisessa.

Voimaa arkeen II –hanke tekee tiivistä yhteistyötä Melan Välitä Viljelijästä-projektin ja Maaseudun turvaverkko-hankkeen kanssa.